Події

Національний центр «Український Дім» презентував новий проєкт скульптора Назара Білика

Архів
30 серпня Національний центр «Український Дім» презентував новий проєкт Назара Білика «Сплав», який біло створено у дні війни.

Робота над серією «Сплав» стала для художника практикою пошуку нової форми та її ознак, дослідження простору і меж його впливу. Лаконічність та виразність проєкту висловлено у його назві, багаторівневій та сповненій сенсами, яка відсилає нас також до технологічного процесу створення скульптур. Адже під час роботи з таким класичним матеріалом як бронза, автор віднаходить нове розуміння природи взаємозв’язків. 

Назар Білик — скульптор, автор робіт у публічних просторах, відомий як професійному ком'юніті, так і широкому загалу.  Учасник групових та персональних виставок в Україні, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великобританії, США.

Назар Білик про проєкт: 

«Коли йдеться про війну в нашій державі, то йдеться не тільки про сам акт війни, але й про її образ та наративи, котрі я намагаюсь зараз віднайти. Саме зараз ніхто не може визначити напевне її спустошливі наслідки чи дату закінчення, але спроба зафіксувати її впливи та замалювати стан, в який перековує ця війна наше суспільство, є доречним. Лишень про зміни як про соціальну документацію ми можемо говорити зараз. Адже вогонь війни змінює нас на інших людей: зі зляканих і шокованих на зібраних та дієвих, часто спустошених, але таких, що долають страх і вірять у себе. Змінюється все, утворюється густий осад і ми стаємо свідками антропологічного змішування людей у новий сплав.


Виставка є початком нової серії робіт «Сплав», зроблених саме з бронзи —  кольорового металу, що створюється поєднанням інших металів між собою.  Продовжуючи використовувати метод роботи із зворотними об'ємами,  «Контрформами», я виявляю людські постаті, зіштовхуючи їх із розплавленими масами металу, що їх оточує. 


Я вдаюся до методу, який за до­помо­гою скуль­птур­ної фор­ми охоплює об­ри­си і фіксує простір нав­ко­ло лю­дини, а також дає можливість помірку­вати над й­ого природою та якос­тя­ми в цей складний час. Це досліджен­ня відно­син лю­дини з ото­чен­ням, звер­нення до пи­тан­ня сво­боди осо­бис­тості в умо­вах агресії та інформаційних впливів. Я роз­гля­даю цю серію скуль­пту­р рад­ше не як са­мостій­ні  твори, а як про­цес ви­яв­лення, до­поміжний засіб у фіксації ди­наміки взаємодії індивіда із середовищем змін. У людсь­ких обрисах у центрі скульптур не роз­гледіти ха­рак­терних індивіду­аль­них рис, во­ни їх позбавлені навмисно. Ці образи є універ­саль­ними прототипами, які я за­пози­чив із прог­ра­ми для вірту­аль­но­го мо­делю­ван­ня. Це про­тотипи осо­бис­тостей, у кот­рих існу­ють аб­со­лют­но всі мож­ли­вості та зак­ла­дена ди­наміка змін. Подібно до прин­ципів кван­то­вої ме­ханіки, ней­траль­ний об­раз стає вмісти­лищем різно­манітних по­тенцій, котрі здатні про­яви­тися за­леж­но від ото­чу­ючих умов, за­леж­но від се­редо­вища та прос­то­ру нав­ко­ло».

Проєкт реалізується у співпраці Українського Дому, ABRAMOVYCH.ART та ГО «Платформа культурних ініціатив» за підтримки Посольства США в Україні.
Експерт — Олександр Соловйов.

Виставку можна відвідати з 31 серпня по 18 вересня з 11:00 до 19:00.
Понеділок — вихідний.
Вартість: 50 грн (єдиний квиток, що дає можливість відвідати також виставку «Передчуття» Олександра Дубовика, яку було продовжено за проханнями відвідувачів).

Вхід вільний для:

- пенсіонерів;
- дітей до 7 років;
- осіб з інвалідністю 1-2 групи;
- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- учасників бойових дій;
- учасників АТО та членів їх родин;
- військовослужбовців строкової служби;
- працівників музеїв;
- членів Національної спілки художників України;
- власників членських карток CIMAM, ICOM (за наявності дійсних посвідчень).


Відчути атмосферу підготовки до виставки та дізнатися більше про проєкт можна подивившись фільм, який ми зняли. Клікайте на посилання та насолоджуйтесь переглядом.