Темний Рай

Олена Боряк

Олена Боряк
1957, місто Москва, Російська Федерація

Етнологиня, докторка історичних наук. Після закінчення аспірантури ІМФЕ (1987) та захисту кандидатської дисертації «Традиційні знання, обряди та вірування українців, пов’язані з ткацтвом» (1989, Ленінград) працювала в ІМФЕ (1989–2016) на посадах молодшого, старшого та провідного наукового співробітника. Дослідницька проблематика студій Боряк цього періоду охоплювала широке коло питань етнічної та етнокультурної історії України, трансформації етнокультурної спадщини, сучасних етнічних та етнонаціональних процесів поліетнічного середовища України, а також створення «Етнографічної енциклопедії України». 2001–2002 взяла участь у програмі академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), 2010 захистила докторську дисертацію «Інститут акушерства і постать повитухи у традиційній культурі українців (історія, ритуал, міфологія)». З 2016 Олена Боряк очолює пріоритетний напрям діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження, пов’язаний з розробкою теоретико-методологічних засад збереження та реконструкції духовної культури регіону Полісся, що постраждав від Чорнобильської катастрофи. Боряк авторка понад 120 друкованих праць, зокрема монографій: «Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ – початок XX ст.)» (1997); «Інститут акушерства і постать повитухи у традиційній культурі українців (історія, ритуал, міфологія)» (2009); науково-довідкового видання «З історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина XVIII-XX ст.)» (1994) та масштабного науково-популярного видання «Україна: етнокультурна мозаїка» (2006). Боряк — співавторка низки колективних монографій та упорядниця наукових збірників: «Українці: народні вірування, повір’я, демонологія» (1991); «Етнографія статевого життя й тілесності» (2013), «Тіло в текстах культур» (2003 у співавторстві). Праці Олени Боряк неодноразово здобували відзнаки на конкурсах, їй належать численні публікації в провідних наукових періодичних виданнях України, Росії, США. Фольклористичний аспект досліджень Боряк особливо виразний у працях «Текстологічні засади записування та публікації дум П.Мартиновича» (1997); «Порфирій Мартинович про текстологічні засади записування та публікації українських дум (за матеріалами епістолярної спадщини фольклориста)» (1998); «Мар’їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х рр.» (2017); «Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальності на межі ХІХ–XX століть» (2018, у співавторстві). Наукові студії Олена Боряк поєднує з інтенсивною експедиційною збирацькою (понад 30 експедицій), з викладанням дисциплін народознавчого профілю у вищих навчальних закладах України та США, участю в конференціях (Україна, Румунія, Литва, США) та просвітницькою діяльністю (цикл програм «Радіо Свобода» (Київ, 2000–2003) «Ми – український народ: культурно-історична мозаїка». Дослідження Боряк вирізняються продуктивним запровадженням сучасних методологічних пропозицій, розширенням і поглибленням проблемного поля науки, сприяють підвищенню її статусу в сучасному суспільному житті України.

Праці: Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ – початок XX ст.). Київ, 1997. 192 с.; Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ, 2009. 400 с.; Текстологічні засади записування та публікації дум П. Мартиновича (за матеріалами епістолярної спадщини). Усна епіка: Етніч-БОСИК ні традиції та виконавство: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ф. Колесси та А. Лорда, Київ, 8–14 вересня 1997 р. Київ, 1997. Ч. І. С. 23–30; Мар’їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х рр. / вступ. ст., упоряд., комент. Олени Боряк. Київ, 2017. 157 [2] с. Літ.: Хмельовська О. Етнолог Олена Боряк: «Традиція не може зникнути. Вона лише перетікає в інші форми». URL : https://science.platfor.ma/olena-boryak/ ; Боряк Олена Олександрівна. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005048; Гримич М. Переклад з мови культури на мову науки: антропологічне дослідження в постмодерністському дискурсі. Антропологія трансформацій: українське суспільство в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії.
UA